Văn Bản Về Xây dựng

HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2016 28-04-2018 Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Luật xây dựng 2014 25-04-2018 Phạm vi điều chỉnh luật xây dựng 2014

Luật xây dựng 2003 25-04-2018 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT XÂY DỰNG 2003