Văn Bản Bộ luật và luật

HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2016 28-04-2018 Thông tư này quy định chi Tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2014 28-04-2018 Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Luật quy hoạch 2017 25-04-2018 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT QUY HOACH 2017

Luật xây dựng 2014 25-04-2018 Phạm vi điều chỉnh luật xây dựng 2014

Luật nhà ở 2014 25-04-2018 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT NHÀ Ở 2014

Luật nhà ở 2005 25-04-2018 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT NHÀ Ở 2005

Luật xây dựng 2003 25-04-2018 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG LUẬT XÂY DỰNG 2003

Luật đất đai 2013 25-04-2018 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Luật đất đai sửa đổi 2001 25-04-2018 BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật đất đai sửa đổi 1998 25-04-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật đất đai năm 1997 25-04-2018 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 24-L/CTN NGÀY 14/07/1993 CỦA QUỐC HỘI

Luật đất đai năm 1987 25-04-2018 ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI SỐ 3-LCT/HĐNN8 NGÀY 29/12/1987